รุ่น โควิด 6-3762 ม.6/2 ปีการศึกษา 2562

รุ่น โควิด 3-4062
ม.6/2 ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา
1. นายพิเชษฐ ท่าจำปา 2. นางสาวจารุวรรณ พันธ์แสน