รุ่น โควิด 3-4062 ม.3/5 ปีการศึกษา 2562

รุ่น โควิด 3-4062
ม.3/5 ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร
2. นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง