รุ่น โควิด 3-4062 ม.3/3 ปีการศึกษา 2562

รุ่น โควิด 3-4062
ม.3/3 ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา
1. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น
2. นางสาวธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์