คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

นายชัยภาดิษฐ์ โฉมไสว
นายชัยภาดิษฐ์ โฉมไสว
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
นางสาวธนพร แป้นจันทร์
อุปนายกคนที่ ๑
นายภัทรชัย ดีเจริญ
อุปนายกคนที่ ๒
นายธงฉัย ฉิมช้าง
อุปนายกคนที่ ๓
นายจิระเดช นุ่มฤทธิ์
ที่ปรึกษา
นางแสงเดือน กังอิ่ม
เหรัญญิก
นายประดิษฐ์ แป้นประณีต
ปฏิคม

นางสาวรัชนี หลิวทอง
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวอุมาภรณ์ อินปัญญา
ผู้ช่วยปฏิคม

นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายวสันต์ แสงม่วง
ผู้ช่วยปฏิคม

นายสุเมธา สุขมาก
นายทะเบียน
นายรณชัย ข้อกิ่ง
กิจกรรม

นายสายชล พวงวงษา
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสาวนิศากร ห้องกระจก
ผู้ช่วยกิจกรรม
นายธงชัย โอภาส
ประชาสัมพันธ์
นายพิเชษฐ ท่าจำปา
ผู้ช่วยกิจกรรม
นายธนธัส ห่วงเจริญ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายอดุลย์ แจ้งจิตร์
ผู้ช่วยกิจกรรม
นางสาวสมศรี สุวรรณคำ
กรรมการ
นางสาวสุรัตดา ม่วงเมือง
กรรมการ
นายวัชระ แตงไทย
กรรมการ
นางธนาไล พิศนาวงค์
เลขานุการ
นางสุรางคนางค์ ยังตาล
ผู้ช่วยเลขานุการ